Kế hoạch mời thầu
 • 13 Tháng 04

  Đổ bê tông sân trước nhà xưởng (Mã: Đổ bê tông sân trước nhà xưởng )

  Giá gói thầu: 0 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Dịch vụ bảo dưỡng, sữa chữa
  Bên mời thầu: Công ty CP KD Khí miền Nam - Chi nhánh Bình Khí
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: từ ngày 12 tháng 04 năm 2021 đến ngày 19 tháng 04 năm 2021

 • 13 Tháng 04

  Cung cấp keo và cao su non (Mã: 01/HST_KEO_CAOSU NON )

  Giá gói thầu: 511.093.440 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Dịch vụ bảo dưỡng, sữa chữa
  Bên mời thầu: Công ty CP KD Khí miền Nam - Chi nhánh Bình Khí
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: 13/4/2020