Kế hoạch mời thầu
 • 09 Tháng 12

  Xử lý rác công nghiệp năm 2021 (Mã: XLR01.21 )

  Giá gói thầu: 437.690.000 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: An toàn, vệ sinh, lao động
  Bên mời thầu: Công ty CP KD Khí miền Nam - Chi nhánh Bình Khí
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ 9/12/2020 đến 15/12/2020

 • 03 Tháng 12

  Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2020 (Mã: 02-2019/CNBK-DVBV )

  Giá gói thầu: 816.000.000 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: An toàn, vệ sinh, lao động
  Bên mời thầu: Công ty CP KD Khí miền Nam - Chi nhánh Bình Khí
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: tháng 12/2019