Kế hoạch mời thầu
 • 04 Tháng 12

  Thuê xe đưa rước CBNV năm 2021 (Mã: 12.2020/CNBK-THUEXE )

  Giá gói thầu: 0 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Các sản phẩm, dịch vụ khác
  Bên mời thầu: Công ty CP KD Khí miền Nam - Chi nhánh Bình Khí
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ 4 tháng 12 năm 2020 – 10 tháng 12 năm 2020

 • 09 Tháng 12

  Cung cấp dây hàn và thuốc hàn năm 2020 (Mã: 01-2019/CNBK-DHTH )

  Giá gói thầu: 5.778.075.600 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Các sản phẩm, dịch vụ khác
  Bên mời thầu: Công ty CP KD Khí miền Nam - Chi nhánh Bình Khí
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: tháng 12/2019