Kế hoạch mời thầu
 • 13 Tháng 04

  Đổ bê tông sân trước nhà xưởng (Mã: Đổ bê tông sân trước nhà xưởng )

  Giá gói thầu: 0 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Dịch vụ bảo dưỡng, sữa chữa
  Bên mời thầu: Công ty CP KD Khí miền Nam - Chi nhánh Bình Khí
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: từ ngày 12 tháng 04 năm 2021 đến ngày 19 tháng 04 năm 2021

 • 09 Tháng 12

  Xử lý rác công nghiệp năm 2021 (Mã: XLR01.21 )

  Giá gói thầu: 437.690.000 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: An toàn, vệ sinh, lao động
  Bên mời thầu: Công ty CP KD Khí miền Nam - Chi nhánh Bình Khí
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ 9/12/2020 đến 15/12/2020

 • 04 Tháng 12

  Thuê xe đưa rước CBNV năm 2021 (Mã: 12.2020/CNBK-THUEXE )

  Giá gói thầu: 0 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Các sản phẩm, dịch vụ khác
  Bên mời thầu: Công ty CP KD Khí miền Nam - Chi nhánh Bình Khí
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ 4 tháng 12 năm 2020 – 10 tháng 12 năm 2020

 • 13 Tháng 04

  Cung cấp keo và cao su non (Mã: 01/HST_KEO_CAOSU NON )

  Giá gói thầu: 511.093.440 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Dịch vụ bảo dưỡng, sữa chữa
  Bên mời thầu: Công ty CP KD Khí miền Nam - Chi nhánh Bình Khí
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: 13/4/2020

 • 09 Tháng 12

  Cung cấp dây hàn và thuốc hàn năm 2020 (Mã: 01-2019/CNBK-DHTH )

  Giá gói thầu: 5.778.075.600 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Các sản phẩm, dịch vụ khác
  Bên mời thầu: Công ty CP KD Khí miền Nam - Chi nhánh Bình Khí
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: tháng 12/2019

 • 03 Tháng 12

  Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2020 (Mã: 02-2019/CNBK-DVBV )

  Giá gói thầu: 816.000.000 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: An toàn, vệ sinh, lao động
  Bên mời thầu: Công ty CP KD Khí miền Nam - Chi nhánh Bình Khí
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: tháng 12/2019