Thông báo khác

Sửa đổi HSMT, thời điểm đóng/ mở thầu Link file Hồ sơ mời thầu: https://pgsvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gassouth_pgsvn_onmicrosoft_com/EUKTDj_l8aJBk9eTB4NIS1UBY09oks4yosvdv6CEtOoiWQ?e=yxYi9X