Thông báo mời thầu

Link file Hồ sơ mời thầu: https://pgsvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/khdt_pgs_vn/EtjwKDFaKNJBm_Liz8y2SMkBlwb3lco9mZWbSBy9aScKBg?e=zk3ryn