Kết quả lựa chọn nhà thầu

Cung cấp bộ sơn tĩnh điện cho kế hoạch sản xuất năm 2017
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN