Kết quả lựa chọn nhà thầu

Cung cấp tay xách và chân đế cho kế hoạch sản xuất năm 2017 của CNBK
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN