Kết quả lựa chọn nhà thầu

Cung cấp bột sơn tĩnh điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN