Kết quả lựa chọn nhà thầu

Cung cấp nguyên vật liệu dây hàn và thuốc hàn phục vụ sản xuất năm 2022
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN