Kết quả lựa chọn nhà thầu

Cung cấp khí hàn/khí công nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN