Thông báo mời thầu

Xử lí rác công nghiệp năm 2022
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Kiểm định đồng hồ đo áp suất và van an toàn tại các kho/trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2023. (16:00 06/06/2023)

Hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng, đồng hồ nhiệt độ, thiết bị chuyển đổi đo áp suất tại các kho/trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2023. (15:30 29/05/2023)

Kiểm định đồng hồ đo áp suất và van an toàn tại các kho/trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2023. (16:00 06/06/2023)

Kiểm định đồng hồ đo áp suất và van an toàn tại các kho/trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2023. (16:00 06/06/2023)

Hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng, đồng hồ nhiệt độ, thiết bị chuyển đổi đo áp suất tại các kho/trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2023. (15:30 29/05/2023)

Hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng, đồng hồ nhiệt độ, thiết bị chuyển đổi đo áp suất tại các kho/trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2023. (15:30 29/05/2023)

Mua sắm "Quần áo bảo vệ cá nhân năm 2023" (15:00 25/04/2023)

Mua sắm "Phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2023" (15:00 24/04/2023)

Thuê dịch vụ bảo vệ các cơ sở, tài sản của Chi nhánh Đồng Nai (14:00 15/12/2022)

Thuê dịch vụ bảo vệ các cơ sở, tài sản của Chi nhánh Đồng Nai (14:00 15/12/2022)

Xử lý rác công nghiệp năm 2023 (13:46 06/12/2022)

Kiểm định đồng hồ áp suất và van an toàn tại các kho/trạm năm 2022 (10:28 23/06/2022)

Kiểm định đồng hồ áp suất và van an toàn tại các kho/trạm năm 2022 (10:28 13/06/2022)

Hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng và nhiệt kế chỉ thị kim tại các kho/trạm năm 2022 (10:25 10/06/2022)

Hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng và nhiệt kế chỉ thị kim tại các kho/trạm năm 2022 (09:57 21/06/2022)

Xử lí rác công nghiệp năm 2022 (15:20 06/12/2021)

Kiểm định van an toàn tại các Kho/Trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2021 (14:06 28/06/2021)

Kiểm định van an toàn tại các Kho/Trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2021 (14:04 21/06/2021)

Kiểm định đồng hồ áp suất tại các Kho/Trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2021 (09:50 09/06/2021)

Kiểm định đồng hồ áp suất tại các Kho/Trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2021 (10:34 31/05/2021)