Thông báo mời thầu

Mua bi thép phục vụ sơn BD vỏ bình gas
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN