Kết quả lựa chọn nhà thầu

Mua dự phòng vật tư thay thế định kỳ và đột xuất cho máy nén khí CNG Safe phục vụ công tác SXKD của CNĐN