Thông báo mời thầu

Cung cấp dịch vụ bốc xếp vỏ bình năm 2021
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN