Thông báo mời thầu

Cung cấp vật tư, xây dựng khu vệ sinh vỏ bình gas và in số seri
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN