Kết quả lựa chọn nhà thầu

Cung cấp bột sơn tĩnh điện phục vụ bảo dưỡng vỏ bình gas.
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN