Kết quả lựa chọn nhà thầu

Lựa chọn nhà thầu cung cấp van đầu bình chứa LPG - đợt 01/2017
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN