Kế hoạch mời thầu

CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Tư vấn thực hiện các thủ tục nâng khả năng tiếp nhận tàu 2.500 DWT tại cầu cảng Kho LPG Cần Thơ (15:12 17/03/2022)

Tư vấn thực hiện các thủ tục nâng khả năng tiếp nhận tàu 2.500 DWT tại cầu cảng Kho LPG Cần Thơ (09:07 21/02/2022)

Kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình “Lắp đặt trạm cấp khí CNG cho khách hàng Thép VSA” (14:34 16/12/2020)

Kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình “Lắp đặt trạm cấp khí CNG cho khách hàng Thép VSA” (10:07 09/12/2020)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Lắp đặt trạm cấp khí CNG cho khách hàng Thép VSA (13:52 16/12/2020)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Lắp đặt trạm cấp khí CNG cho khách hàng Thép VSA (13:41 09/12/2020)

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình Thay thế đường ống PCCC ngầm tại Kho LPG Gò Dầu năm 2020 (15:42 04/11/2020)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình thay thế đường ống PCCC ngầm tại Kho LPG Gò Dầu năm 2020 (15:31 04/11/2020)

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình Thay thế đường ống PCCC ngầm tại Kho LPG Gò Dầu năm 2020 (10:45 29/10/2020)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình thay thế đường ống PCCC ngầm tại Kho LPG Gò Dầu năm 2020 (10:30 29/10/2020)