Kế hoạch mời thầu

CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Tư vấn lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (15:07 16/03/2020)

Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán xây dựng xây dựng công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (15:07 16/03/2020)

Giám sát thi công công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (16:00 08/04/2020)

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (16:00 08/04/2020)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (16:00 08/04/2020)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (14:51 27/03/2020)

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (14:47 27/03/2020)

Giám sát thi công công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (14:34 27/03/2020)

Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán xây dựng xây dựng công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (14:26 13/03/2020)

Tư vấn lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (14:19 13/03/2020)