Thông báo mời thầu

Cung cấp dây kẽm 2mm phục vụ sản xuất, sơn sửa bình LPG
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN