Thông báo mời thầu

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức chuyển công tác của cán bộ Chi nhánh Bình Khí tại Châu Âu.
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN