Kết quả lựa chọn nhà thầu

Tháo dỡ Trạm CNG Nam Kim 1 và di dời lắp đặt bộ giảm áp PRU tại Trạm CNG Thép Ngọc Thủy phục công tác Sản xuất kinh doanh
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN