Kết quả lựa chọn nhà thầu

Bên mời thầu thuê trọn gói 01 xe bồn 10 tấn vận chuyển LPG trong 24 tháng đi các khách hàng công nghiệp, kho và trạm chiết theo sự điều độ của Bên mời thầu. Xe bồn phải đáp ứng đủ yêu cầu về kỹ thuật, an toàn, hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của Pháp luật và Bên mời thầu để lưu thông trên đường và vào các kho trạm.