Kết quả lựa chọn nhà thầu

Lựa chọn nhà thầu cung cấp màng PE phục vụ sản xuất.
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN