Kết quả lựa chọn nhà thầu

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ du lịch, nghỉ mát cho CBCNV Chi nhánh.
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN