Kết quả lựa chọn nhà thầu

Cung cấp bột sơn tĩnh điện phục vụ sản xuất bình LPG năm 2019
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN