Kết quả lựa chọn nhà thầu

Kiểm toán tuân thủ tại VP Công ty PV Gas South và các Chi nhánh trực thuộc
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Thép Việt Thành (15:10 01/11/2019)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Thép Việt Thành (14:50 01/11/2019)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Thép Việt Thành (16:00 28/10/2019)

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Thép Việt Thành (15:30 28/10/2019)

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán xây dựng công trình Lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Gạch Đồng Nai (11:15 05/11/2019)

Tư vấn lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình Lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Gạch Đồng Nai (10:00 05/11/2019)

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán xây dựng công trình Lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Gạch Đồng Nai (11:00 31/10/2019)

Tư vấn lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình Lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Gạch Đồng Nai (09:12 31/10/2019)

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán xây dựng công trình Lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Thép Việt Thành (15:24 16/10/2019)

Tư vấn lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Thép Việt Thành (15:14 16/10/2019)