Thông báo mời thầu

Lựa chọn nhà thầu cung cấp mặt hàng thép cán nóng SG255 Formosa (Việt Nam) phục vụ sản xuất.
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN