Kế hoạch mời thầu

GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Gạch Đồng Nai (15:58 02/12/2019)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Gạch Đồng Nai (14:00 02/12/2019)

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Gạch Đồng Nai (13:50 20/11/2019)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Gạch Đồng Nai (13:46 20/11/2019)

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Thép Việt Thành (15:10 01/11/2019)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Thép Việt Thành (14:50 01/11/2019)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Thép Việt Thành (16:00 28/10/2019)

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Thép Việt Thành (15:30 28/10/2019)

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán xây dựng công trình Lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Gạch Đồng Nai (11:15 05/11/2019)

Tư vấn lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình Lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Gạch Đồng Nai (10:00 05/11/2019)