Thông báo mời thầu

cung cấp dịch vụ bảo vệ chi nhánh Bình Khí năm 2019
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN