Thông báo mời thầu

Chăm sóc cây cảnh và vệ sinh công nghiệp toàn bộ khu vực xưởng mở rộng của chi nhánh Bình Khí năm 2019
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN