Thông báo mời thầu

Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại văn phòng và Xưởng xuất của Chi nhánh Bình Khí.
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN