Thông báo mời thầu

cung cấp, lắp đặt hệ thống mạng nội bộ và thiết bị quản lý sản xuất tại Chi nhánh Bình Khí
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN