Thông báo mời thầu

Cung cấp nguyên vật liệu dây hàn và thuốc hàn phục vụ sản xuất bình LPG tại chi nhánh Bình Khí
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN