Thông báo mời thầu

Cung cấp vật tư thay thế và sửa chữa máy bắn bi bảo dưỡng bình LPG.
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN