Kết quả lựa chọn nhà thầu

cung cấp 16 cân nạp LPG chai loại 6/12 kg điện tử và 01 thiết bị điện liên quan lắp đặt trên hệ thống carousel hiện hữu
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN