Thông báo mời thầu

Cung cấp tay xách và chân đế phục vụ công tác sản xuất bình LPG