Thông báo mời thầu

(Đã hủy gói thầu) cung cấp 16 cân nạp LPG chai 6/12kg điện tử và 01 thiết bị điện liên quan lắp đặt trên hệ thống carousel hiện hữu, đảm bảo cho công tác sản xuất kinh doanh của Chi nhánh VT-Gas tại trạm Đồng Nai được liên tục, không bị gián đoạn