Kết quả lựa chọn nhà thầu

cung cấp dịch vụ thuê xe, đưa rước cán bộ công nhân viên nhà máy Bình Khí.
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN