Kết quả lựa chọn nhà thầu

Mua 02 bộ giảm áp PRU (CNG) lắp đặt tại các Trạm khách hàng năm 2018 phục vụ SXKD của Chi nhánh Đồng Nai
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN