Thông báo khác

Gia hạn thời gian gói thầu "Thuê xe bồn vận chuyển LPG năm 2018 cho KV Miền Trung"
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN

PTV_Thuê xe vận chuyển LPG 12 tháng năm 2018 KV Miền Trung (08:38 08/12/2017)