Thông báo mời thầu

Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh và tài sản tại địa điểm Chi nhánh Bình Khí.
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Cung cấp dịch vụ bảo vệ (10:30 22/12/2017)

Trang bị Bảo hộ lao động năm 2017 (08:48 13/04/2017)