Kết quả lựa chọn nhà thầu

Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh và tài sản tại địa điểm Chi nhánh Bình Khí.