Kết quả lựa chọn nhà thầu

In Báo cáo thường niên năm 2017, không bao gồm phần tư vấn, thiết kế và soạn thảo.
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN