Kết quả lựa chọn nhà thầu

In Báo cáo thường niên năm 2017, không bao gồm phần tư vấn, thiết kế và soạn thảo.
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN

In Báo cáo thường niên 2017 (14:00 05/01/2018)