Bidding Notices

RELATED NOTICES
BIDDING PACKAGES THE SAME PRODUCT, SERVICE

Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 (16:00 08/01/2024)

Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 (16:00 08/01/2024)

Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 (16:00 08/01/2024)

Kiểm tra không phá hủy (NDT) các trạm CNG Seah, Tôn Phương Nam, Hiệp Phước, Mỹ Xuân năm 2023 (16:54 11/12/2023)

Kiểm tra không phá hủy (NDT) các trạm CNG Seah, Tôn Phương Nam, Hiệp Phước, Mỹ Xuân năm 2023 (16:51 29/11/2023)

Kiểm tra không phá hủy (NDT) các trạm CNG Seah, Tôn Phương Nam, Hiệp Phước, Mỹ Xuân năm 2023 (16:49 29/11/2023)

Kiểm định đồng hồ đo áp suất và van an toàn tại các kho/trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2023. (16:00 06/06/2023)

Hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng, đồng hồ nhiệt độ, thiết bị chuyển đổi đo áp suất tại các kho/trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2023. (15:30 29/05/2023)

Kiểm định đồng hồ đo áp suất và van an toàn tại các kho/trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2023. (16:00 06/06/2023)

Kiểm định đồng hồ đo áp suất và van an toàn tại các kho/trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2023. (16:00 06/06/2023)

Hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng, đồng hồ nhiệt độ, thiết bị chuyển đổi đo áp suất tại các kho/trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2023. (15:30 29/05/2023)

Hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng, đồng hồ nhiệt độ, thiết bị chuyển đổi đo áp suất tại các kho/trạm của Chi nhánh Đồng Nai năm 2023. (15:30 29/05/2023)

Mua sắm "Quần áo bảo vệ cá nhân năm 2023" (15:00 25/04/2023)

Mua sắm "Phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2023" (15:00 24/04/2023)

Thuê dịch vụ bảo vệ các cơ sở, tài sản của Chi nhánh Đồng Nai (14:00 15/12/2022)

Thuê dịch vụ bảo vệ các cơ sở, tài sản của Chi nhánh Đồng Nai (14:00 15/12/2022)

Xử lý rác công nghiệp năm 2023 (13:46 06/12/2022)

Kiểm định đồng hồ áp suất và van an toàn tại các kho/trạm năm 2022 (10:28 23/06/2022)

Kiểm định đồng hồ áp suất và van an toàn tại các kho/trạm năm 2022 (10:28 13/06/2022)

Hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng và nhiệt kế chỉ thị kim tại các kho/trạm năm 2022 (10:25 10/06/2022)