Plan selection of contractors

RELATED NOTICES
BIDDING PACKAGES THE SAME PRODUCT, SERVICE

Mua 02 hệ thống hạ áp trailer chứa khí CNG lắp đặt tại trạm Nam Kim và trạm Sojitz (16:30 04/01/2024)

Mua 02 hệ thống hạ áp trailer chứa khí CNG lắp đặt tại trạm Nam Kim và trạm Sojitz (16:30 04/01/2024)

Mua sắm các đầu dò lửa, đầu dò khí thay thế tại các Trạm CNG năm 2023 (15:49 28/11/2023)

Mua sắm các đầu dò lửa, đầu dò khí thay thế tại các Trạm CNG năm 2023 (15:45 15/11/2023)

Mua sắm các đầu dò lửa, đầu dò khí thay thế tại các Trạm CNG năm 2023 (15:28 15/11/2023)

Mua sắm ống mềm CNG cho các trụ nạp giao thông vận tải (15:30 15/11/2023)

Mua sắm ống mềm CNG cho các trụ nạp giao thông vận tải (15:30 15/11/2023)

Mua sắm ống mềm CNG cho các trụ nạp giao thông vận tải (16:00 15/11/2023)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén CNG Fonovogas và Safe năm 2023 (15:30 30/10/2023)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén CNG Fonovogas và Safe năm 2023 (15:30 30/10/2023)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén CNG Fonovogas và Safe năm 2023 (15:30 30/10/2023)

Mua sắm thay thế đồng hồ áp suất cho các hệ thống thiết bị CNG năm 2023 (15:00 12/10/2023)

Mua sắm thay thế đồng hồ áp suất cho các hệ thống thiết bị CNG năm 2023 (15:00 12/10/2023)

Mua sắm thay thế đồng hồ áp suất cho các hệ thống thiết bị CNG năm 2023 (15:00 12/10/2023)

Máy nén khí Piston tăng áp và Bình nén khí 600 lít (08:45 18/10/2023)

Lắp đặt hệ thống Internet, điện thoại, camera (20:22 27/09/2023)

Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác bảo dưỡng sửa chữa các máy nén CNG Intermech năm 2023 (15:00 30/08/2023)

Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác bảo dưỡng sửa chữa các máy nén CNG Intermech năm 2023 (15:00 30/08/2023)

Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác bảo dưỡng sửa chữa các máy nén CNG Intermech năm 2023 (15:00 30/08/2023)

Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác bảo dưỡng sửa chữa các máy nén CNG Fornovogas và các máy nén CNG Safe năm 2023 (14:00 24/08/2023)