Other notices

BIDDING PACKAGES THE SAME PRODUCT, SERVICE

Kiểm tra căn chỉnh đầu dò, thử chức năng, kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống đầu dò khí, đầu dò lửa tại các kho/trạm LPG/CNG năm 2022 (14:59 30/11/2022)

Kiểm tra căn chỉnh đầu dò, thử chức năng, kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống đầu dò khí, đầu dò lửa tại các kho/trạm LPG/CNG năm 2022 (14:53 17/11/2022)

Kiểm tra căn chỉnh đầu dò, thử chức năng, kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống đầu dò khí, đầu dò lửa tại các kho/trạm LPG/CNG năm 2022 (14:50 17/11/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống Fire and Gas tại các kho/trạm Gò Dầu, Mỹ Xuân, Hiệp Phước, Samsung, TVP năm 2022. (14:00 11/11/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống Fire and Gas tại các kho/trạm Gò Dầu, Mỹ Xuân, Hiệp Phước, Samsung, TVP năm 2022. (14:00 11/11/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa và kiểm định các trailer chứa khí CNG (14:26 20/09/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa một số hạng mục của nhà xưởng và máy móc thiết bị (09:15 13/09/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa và kiểm định các trailer chứa khí CNG (16:58 30/08/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa và kiểm định các trailer chứa khí CNG (16:35 30/08/2022)

Gia hạn thời gian nộp HSCG gói thầu: Bảo dưỡng tổng thể bồn 1500 tấn (TK-201) kho LPG Dung Quất (15:38 10/06/2022)