Bidding Notices

RELATED NOTICES
BIDDING PACKAGES THE SAME PRODUCT, SERVICE

Lập báo cáo và đăng ký hồ sơ môi trường với cơ quan có thẩm quyền cho 16 cơ sở sản xuất kinh doanh. (13:00 16/11/2022)

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán xây dựng công trình thi công xây dựng, lắp đặt trạm cấp CNG cho khách hàng VICERA (15:42 04/11/2022)

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thi công xây dựng, lắp đặt trạm cấp CNG cho khách hàng VICERA (15:29 04/11/2022)

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán xây dựng công trình thi công xây dựng, lắp đặt trạm cấp CNG cho khách hàng VICERA (16:55 01/11/2022)

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thi công xây dựng, lắp đặt trạm cấp CNG cho khách hàng VICERA (16:50 01/11/2022)

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Long Thành (11:20 25/04/2022)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Long Thành (10:17 25/04/2022)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Long Thành (15:17 06/05/2022)

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán xây dựng công trình Lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Long Thành (14:50 04/08/2022)

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán xây dựng công trình Lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Long Thành (09:53 18/03/2022)