Plan selection of contractors

RELATED NOTICES
BIDDING PACKAGES THE SAME PRODUCT, SERVICE

Mua ống mềm CNG thay thế cho các trụ nạp tại các trạm mẹ và trạm con CNG năm 2022 (10:00 23/12/2022)

Mua ống mềm CNG thay thế cho các trụ nạp tại các trạm mẹ và trạm con CNG năm 2022 (10:00 23/12/2022)

Mua sắm lốp xe ô tô thay thế cho các Rơmooc năm 2022 (10:14 20/12/2022)

Mua sắm lốp xe ô tô thay thế cho các Rơmooc năm 2022 (10:06 09/12/2022)

Mua sắm lốp xe ô tô thay thế cho các Rơmooc năm 2022 (10:04 09/12/2022)

Mua màn hình HMI ETOP (10:34 30/11/2022)

Mua màn hình HMI ETOP (10:23 17/11/2022)

Mua màn hình HMI ETOP (10:36 17/11/2022)

Mua van 6" và 4" thay thế tại Kho Gò Dầu năm 2022 (15:45 30/11/2022)

Mua van 6" và 4" thay thế tại Kho Gò Dầu năm 2022 (10:53 17/11/2022)

Mua khớp nối nhanh dùng cho các bồn và trụ nạp tại các trạm mẹ và trạm con năm 2022 (16:28 30/11/2022)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén Safe năm 2022 (09:00 29/11/2022)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén Safe năm 2022 (09:00 29/11/2022)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén Safe năm 2022 (09:00 29/11/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống Fire and Gas tại các kho/trạm Gò Dầu, Mỹ Xuân, Hiệp Phước, Samsung, TVP năm 2022. (09:00 25/11/2022)

Mua khớp nối nhanh dùng cho các bồn và trụ nạp tại các trạm mẹ và trạm con năm 2022 (09:00 17/11/2022)

Mua khớp nối nhanh dùng cho các bồn và trụ nạp tại các trạm mẹ và trạm con năm 2022 (09:00 17/11/2022)

Mua vật tư thiết bị phục vụ cho công tác BDSC các máy nén CNG Safe năm 2022 (10:08 04/11/2022)

Mua vật tư thiết bị phục vụ cho công tác BDSC các máy nén CNG Safe năm 2022 (09:43 18/10/2022)

Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiết nạp LPG tại Kho LPG Cần Thơ (14:00 21/10/2022)