Result selection of contractors

RELATED NOTICES
BIDDING PACKAGES THE SAME PRODUCT, SERVICE

Tư vấn lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình Thay thế đường ống PCCC ngầm tại Kho LPG Gò Dầu năm 2020 (15:30 03/09/2020)

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán xây dựng công trình Thay thế đường ống PCCC ngầm tại Kho LPG Gò Dầu năm 2020 (15:45 03/09/2020)

Tư vấn lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (15:07 16/03/2020)

Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán xây dựng xây dựng công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (15:07 16/03/2020)

Giám sát thi công công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (16:00 08/04/2020)

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (16:00 08/04/2020)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (16:00 08/04/2020)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (14:51 27/03/2020)

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (14:47 27/03/2020)

Giám sát thi công công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (14:34 27/03/2020)