Other notices

BIDDING PACKAGES THE SAME PRODUCT, SERVICE

Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác bảo dưỡng sửa chữa các máy nén CNG Fornovogas và các máy nén CNG Safe năm 2023 (14:00 24/08/2023)

Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác bảo dưỡng sửa chữa các máy nén CNG Fornovogas và các máy nén CNG Safe năm 2023 (14:00 24/08/2023)

Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác bảo dưỡng sửa chữa các máy nén CNG Fornovogas và các máy nén CNG Safe năm 2023 (14:00 24/08/2023)

Mua bộ hiển thị đo đếm EVC cho các hệ thống PRU tại các Trạm con CNG. (15:00 07/07/2023)

Mua bộ hiển thị đo đếm EVC cho các hệ thống PRU tại các Trạm con CNG. (15:00 07/07/2023)

Mua bộ hiển thị đo đếm EVC cho các hệ thống PRU tại các Trạm con CNG. (15:00 07/07/2023)

Mua ống mềm CNG thay thế cho các trụ nạp tại các trạm mẹ và trạm con CNG năm 2022 (10:00 23/12/2022)

Mua ống mềm CNG thay thế cho các trụ nạp tại các trạm mẹ và trạm con CNG năm 2022 (10:00 23/12/2022)

Mua sắm lốp xe ô tô thay thế cho các Rơmooc năm 2022 (10:14 20/12/2022)

Mua sắm lốp xe ô tô thay thế cho các Rơmooc năm 2022 (10:06 09/12/2022)

Mua sắm lốp xe ô tô thay thế cho các Rơmooc năm 2022 (10:04 09/12/2022)

Mua màn hình HMI ETOP (10:34 30/11/2022)

Mua màn hình HMI ETOP (10:23 17/11/2022)

Mua màn hình HMI ETOP (10:36 17/11/2022)

Mua van 6" và 4" thay thế tại Kho Gò Dầu năm 2022 (15:45 30/11/2022)

Mua van 6" và 4" thay thế tại Kho Gò Dầu năm 2022 (10:53 17/11/2022)

Mua khớp nối nhanh dùng cho các bồn và trụ nạp tại các trạm mẹ và trạm con năm 2022 (16:28 30/11/2022)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén Safe năm 2022 (09:00 29/11/2022)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén Safe năm 2022 (09:00 29/11/2022)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén Safe năm 2022 (09:00 29/11/2022)